SNA-Keurmerk

Op deze pagina kun je niet alleen uitleg over het SNA keurmerk vinden, maar ook waar je gecertificeerde ondernemingen kunt vinden, wat is inlenersaanspraklijkheid, een G-rekening, wie wordt gevrijwaard en wat is de WKA verklaring.

Wat is het SNA keurmerk ?

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op de NEN 4400 norm.

Uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid:
-    de identificatie van de onderneming;
-    de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
-    loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);
-    het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
-    het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Waarom werken met een uitzendbureau met SNA keurmerk ?

Leent u geregeld arbeid in of besteedt u regelmatig werk uit? Werken met ondernemingen met het SNA-keurmerk, biedt u in de eerste plaats bescherming tegen kostbare claims. Bovendien verplichten de meeste CAO's uitsluitend personeel in te lenen bij SNA gecertificeerde ondernemingen.

Op basis vanKeten- en Inlener- aansprakelijkheid bent u namelijk zelf aansprakelijk voor niet afgedragen omzetbelasting en loonheffingen en riskeert u hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Sinds 1 juli 2012 kunt u ook in aanmerking komen voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid als u gebruikt maakt van uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk.

Wanneer u uitsluitend met SNA gecertificeerde ondernemingen werkt, laat u uw zakelijke relaties zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt: fatsoenlijk werkgever- schap en eerlijke concurrentie staan bij u hoog in het vaandel. Ook onderstreept u met deze keuze uw eigen betrouwbaarheid.

Hoe kan ik controleren of een bedrijf een SNA keurmerk heeft ?

Via de link op de pagina links en downloads komt u in op de site van de Stichting Normering en Arbeid. In het zoek gedeelte kunt u de bedrijfsnaam van het uitzendbureau naar keuze invoeren en bekijken of dat uitzendbureau het SNA keurmerk heeft, uiteraard treft u Janssen Jobs hier aan.
Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen in NEN 4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden ieder half jaar gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

Wat is Inlenersaansprakelijkheid ?

De inlenersaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat uitleners misbruik maken van hun werk bij de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. Van inlening is sprake als een uitlener arbeidskrachten die bij hem in dienstbetrekking werken, ter beschikking stelt aan een ander, de inlener.

De inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt. Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt voor de hele keten van aannemers die gebruik hebben gemaakt van ingeleend personeel.

De inlener en de doorlener kunnen het risico van hun aansprakelijkheid beperken door bijvoorbeeld een verklaring inzake betalingsgedrag van hun uitlener te vragen en te voldoen aan hun administratieve verplichtingen. Ook kan de inlener de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling beperken door het deel van het factuurbedrag dat is bestemd voor de loonheffingen en omzetbelasting, te storten op een zogenoemde g-rekening van de uitlener.

Sinds 1 juli 2012 kunt u ook in aanmerking komen voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid als u gebruikt maakt van uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk.

Wat is een G-rekening ?

Een G-rekening is een Geblokkeerde rekening die bij de belastingdienst wordt aangevraagd. Vanuit deze rekening kan alleen de belastingdienst worden betaald.

Het doel van een G-rekening is om te voorkomen dat een uitlener (formele werkgever) de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen ontduikt.

Een inlener betaalt voor de diensten van de uitgeleende werknemer een bepaald percentage (meestal 25%) dat vermoedelijk voor loonheffingen dient op de G-rekening, het restant kan op een normale rekening worden gestort. Onderaan de factuur staat een splisting van de bedragen. Om de inlener te vrijwaren is het dus belangrijk dat hij het aangegeven bedrag op de G-rekening stort.

Voldoet inlener aan deze "verplichting" dan kan hij er dus van uitgaan dat de loonheffingen worden betaald. Hij kan voor het bedrag dat hij heeft gestort op de G-rekening niet meer aansprakelijk worden gesteld als u niet aan uw afdrachten voldoet.

Wat is een WKA-verklaring ?

Een WKA verklaring staat voor Wet Ketenaansprakelijkheid. Bedrijven kunnen bij de belastingdienst een ´verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid´ aanvragen. Dan kijkt de belastingdienst of het bedrijf alle premies en belastingen op tijd betaald heeft. Indien dat het geval is wordt er een WKA verklaring afgegeven.